Conservatori Municipal de Música de Manresa · C\ Ignasi Balcells, 12-14 · 08240 Manresa                             telèfon 938720088 · fax 938726629 | contactar Contactar
Capçalera Conservatori Municipal de Manresa
OFERTA EDUCATIVA
 
GRAU PROFESSIONAL: PROVES ACCÉS 2017/2018. CALENDARI, OFERTA PLACES, ALTRES - PREUS CONSERV I ESCOLA 17-18

CALENDARI, OFERTA DE PLACES I INFORMACIÓ DE
LES PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS DE GRAU PROFESSIONAL
PEL CURS 2017/2018


informació actualitzada el 06/04/2017

CALENDARI DE LES PROVES D'ACCÉS


Accés a primer curs

 

PRIMERA PART: Llenguatge musical, audició i cant coral: 
DIMARTS 23 DE MAIG A LES 10H

 * TOTS ELS ALUMNES


SEGONA PART:  Instrument: 
DIMARTS 23 DE MAIG A PARTIR DE LES 16H

-VIOLONCEL
-VIOLA
-PERCUSSIÓ MODERNA (BATERIA)
-VIOLÍ
-PIANO
-PIANO MODERN
-TROMPETA
-OBOÈ
-FLAUTA TRAVESSERA
-CLARINET
-TROMBÓ

DIMECRES 24 DE MAIG  A PARTIR DE LES 16H

-CONTRABAIX
-CANT
      

Accés a cursos diferents de primer

 

PRIMERA PART:  Llenguatge musical o harmonia: 
DIMECRES 24 DE MAIG LES A LES 10H

* TOTS ELS ALUMNES


SEGONA PART:  Instrument: 
DIMARTS 23 DE MAIG A PARTIR DE LES 16H

-VIOLONCEL
-VIOLA
-PERCUSSIÓ MODERNA (BATERIA)
-VIOLÍ
-PIANO
-PIANO MODERN
-TROMPETA
-FLAUTA TRAVESSERA
-CLARINET
-TROMBÓ

DIMECRES 24 DE MAIG A PARTIR DE LES 16H

-OBOÈ
-CONTRABAIX
-CANTOFERTA DE PLACES:Consultar PDF al final d'aquest document a mitjans de maig.

Cal tenir en compte que un cop publicades les relacions d'alumnat admès el centre pot fer un acreixement de les places que ha ofert inicialment.

 


PERÍODE DE MATRÍCULA:
23 de març al 7 d'abril


DATA DE PUBLICACIÓ DE LES RELACIONS D'ALUMNAT ADMÈS: 7 de juny de 2017


HORARIS I ESPAIS

(a mitjans de maig , veure PDF al final d'aquest escrit)
 La persona aspirant ha de tenir en compte que el temps que haurà de dedicar a realitzar cadascuna de les proves és variable i que depèn de la quantitat d'aspirants.

Totes les proves es realitzaran a l'edifici del Conservatori Municipal de Música de Manresa (C Ignasi Balcells, 12-14). El dia de la prova, a la cartellera del vestíbul estarà indicat l'espai del centre on realitzarà cada prova.

 

MATERIAL

La persona aspirant ha d'aportar:

Per la primera prova: material per escriure (imprescindible llapis i goma per fer els exercicis escrits) i diapasó.

Per la segona prova (instrument), fotocòpia de les obres a interpretar per presentar al tribunal. L'aspirant ha de portar el pianista acompanyant per a la interpretació del repertori que ho requereixi.PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
 

 

Les puntuacions finals de les proves d’accés les podeu consultar a la cartellera del centre. NO ES DONARAN PER TELEFON.
 

Prova específica d'accés a primer curs

Aquesta prova es portarà a terme d'acord amb els criteris establerts per la direcció general competent en el document "Orientacions per la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs."

Primera part. Llenguatge musical, audició i cant coral.

Inclou tres apartats: el primer referent a l'entonació, el ritme i la lectura; el segon referent a l'educació de l'oïda; i el tercer referent a l'audició, l'anàlisi i la creació.

La direcció general competent en la matèria ha d'elaborar aquest exercici, el qual es realitzarà a tots els centres en el dia i a l'hora que es determini a la convocatòria anual de les proves específiques d'accés.

Segona part. Instrument.

Consta de dos exercicis:

Primer exercici: interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos.

Segon exercici:

a) Per a totes les especialitats, excepte percussió, interpretar tres estudis/obres d'un repertori format per cinc estudis/obres triats per la persona aspirant, d'acord amb el que s'indiqui al document d'Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs.

b) Per a l'especialitat de percussió, interpretar cinc peces triades per la persona aspirant, d'acord amb el que s'indiqui al document d'Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs.

Accés a cursos diferents de primer

Podeu consultar els continguts específics de les dues parts de la prova a la pàgina web del Conservatori de Manresa, a l'apartat ACCÉS A GRAU PROFESSIONAL.

Primera part. Llenguatge musical o harmonia.

Consisteix a respondre preguntes referides als objectius de Llenguatge musical o harmonia que consten al Decret 25/2008, de 29 de gener.

Segona part. Instrument.

Consta de dos exercicis:

Primer exercici: interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos.

Segon exercici:

a) Per a totes les especialitats, menys la percussió, consisteix a interpretar quatre estudis/obres d'un repertori format per sis estudis/obres triat per la persona aspirant, d'acord amb les indicacions que estableixi cada centre.

b) Per a l'especialitat de percussió, consisteix en interpretar sis estudis/obres d'un repertori triat per la persona aspirant, d'acord amb les indicacions que estableixi cada centre.

c) Per l'especialitat de cant, interpretar obres en algun dels idiomes propis del repertori de l'especialitat de cant.


CONTINGUT DE LES PROVES I PONDERACIÓ DE LES PARTS PER CALCULAR LA QUALIFICACIÓ

La prova específica d'accés consta de dues parts, una de llenguatge musical i una altra d'instrument. Les parts s'han de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima de cinc punts en cadascuna per a l'establiment de la nota global.

Les qualificacions s'han de puntuar de zero a deu punts amb un decimal com a màxim.

La qualificació global és la mitjana aritmètica simple de les puntuacions obtingudes en cada part.

En cas que en el decurs de la realització de les proves d'accés s'apreciï que la persona aspirant pot acreditar un nivell corresponent a un curs diferent per al qual ha sol·licitat la realització de la prova, si el centre disposa de places vacants, li podrà oferir la possibilitat de completar la prova per al curs que correspongui.

En el cas dels alumnes que accedeixen a primer curs, un cop finalitzada la primera part de la prova i quan el tribunal l'hagi corregit i qualificat, els aspirants podran consultar a la cartellera del centre si han superat o no la primera part, amb les qualificacions d'APTE o NO APTE. No és publicaran les qualificacions numèriques. En el cas que un aspirant no hagi superat aquesta primera part, tot i que ja no tindrà opcions de superar la prova en la seva globalitat, si vol podrà realitzar la segona part.

En el cas dels alumnes que accedeixen cursos diferents de primer, un cop finalitzada la part d'instrument i quan el tribunal l'hagi qualificat, els aspirants podran consultar a la cartellera del centre si han superat o no la part d'instrument, amb les qualificacions d'APTE o NO APTE. No és publicaran les qualificacions numèriques. En el cas que un aspirant no hagi superat la part d'instrument, tot i que ja no tindrà opcions de superar la prova en la seva globalitat, si vol podrà realitzar la part de llenguatge musical o harmonia

PREUS CONSERVATORI DE MÚSICA (GRAU PROFESSIONAL) 17/18:

Conservatori: https://www.manresa.cat/docs/arxius/ordenanca_fiscal_numero_32_reguladora_de_la_taxa_per_ensenyaments_al_conservatori_municipal_de_musica_de_grau_professional.pdf

 

 
Escola de Música:
https://www.manresa.cat/docs/arxius/ordenanca_reguladora_dels_preus_publics_-_2.pdf (Pag. 311)

 

 

tipus document OFERTA DE PLACES (35.76 KB)
tipus document Horaris proves instrument (90.1 KB)
Conservatori Municipal de Música de Manresa · C\ Ignasi Balcells, 12-14 · 08240 Manresa | Disseny web i programació: La Factoria d'Imatges Ajuntament de Manresa