Conservatori Municipal de Música de Manresa · C\ Ignasi Balcells, 12-14 · 08240 Manresa                             telèfon 938720088 · fax 938726629 | contactar Contactar
Capçalera Conservatori Municipal de Manresa
OFERTA EDUCATIVA
 
GRAU PROFESSIONAL: PROVES ACCÉS 2022/2023. CALENDARI, OFERTA PLACES, ALTRES

CALENDARI, OFERTA DE PLACES I INFORMACIÓ DE
LES PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS DE GRAU PROFESSIONAL
PER AL CURS 2022/2023


informació actualitzada el 26/04/2022CALENDARI DE LES PROVES D'ACCÉSAccés a 1r curs

 

PRIMERA PART: Llenguatge musical, audició i cant coral: 
DIMARTS 17 DE MAIG A LES 10HSEGONA PART:  Instrument: 
DIMARTS 17 DE MAIG A PARTIR DE LES 15.30H


      

Accés a 2n a 6è curs

 

PRIMERA PART:  Llenguatge musical o harmonia: 
DIMECRES 18 DE MAIG A LES 10HSEGONA PART:  Instrument: 
DIMECRES 18 DE MAIG A PARTIR DE LES 12.30H

 


PERÍODE D'INSCRIPCIÓ:
DEL 09 AL 21 DE MARÇ 2022VEGEU AQUÍ TOTA LA INFORMACIÓ RELATIVA A LA INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS

DATA DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE LES PERSONES ADMESES:

23 de març 2022

L’aspirant pot presentar reclamació contra aquesta llista en un termini de tres dies.


DATA DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES ADMESES:
1 d'abril 2022

La llista de persones admeses estarà publicada a la nostra pàgina web: http://www.conservatori-manresa.cat/noticia.php?nId=724043191


OFERTA DE PLACES

Ja podeu consultar l'oferta de places al final d'aquesta pàgina.

Cal tenir en compte que, un cop publicades les relacions d'alumnat admès, el centre pot fer un acreixement de les places que ha ofert inicialment.


HORARIS I ESPAIS

Ja podeu consultar els horaris de la prova d'accés al final d'aquesta pàgina.

La persona aspirant ha de tenir en compte que el temps que haurà de dedicar a realitzar cadascuna de les proves és variable i que depèn de la quantitat d'aspirants.

Totes les proves es realitzaran a l'edifici del Conservatori Municipal de Música de Manresa (C Ignasi Balcells, 12-14), respectant les normatives d'higiene.

 

MATERIAL

La persona aspirant ha d'aportar:

Per a la primera prova: material per escriure (imprescindible llapis i goma per fer els exercicis escrits) i diapasó.

Per a la segona prova (instrument), fotocòpia de les obres a interpretar per presentar al tribunal. L'aspirant ha de portar el pianista acompanyant per a la interpretació del repertori que ho requereixi.PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

 

Les puntuacions finals de les proves d’accés les podeu consultar en aquesta pàgina http://www.conservatori-manresa.cat/noticia.php?nId=724043191 a partir de l'endemà de la prova. NO ES DONARAN PER TELÈFON.

Un cop publicades les qualificacions provisionals, les persones aspirants disposen de tres dies per presentar reclamacions per escrit al registre del centre.

El 24 de maig es publicaran en la mateixa pàgina les qualificacions definitives de les proves d'accés.
 

Prova específica d'accés a primer curs

Aquesta prova es portarà a terme d'acord amb els criteris establerts per la direcció general competent en el document "Orientacions per la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs." Cliqueu aquí per consultar continguts, mostres i orientacions per a la prova d'accés a primer curs, establerts pel departament d'Educació de la Generalitat.

Primera part. Llenguatge musical, audició i cant coral.

Inclou tres apartats: el primer referent a l'entonació, el ritme i la lectura; el segon referent a l'educació de l'oïda; i el tercer referent a l'audició, l'anàlisi i la creació.

La direcció general competent en la matèria ha d'elaborar aquest exercici, el qual es realitzarà a tots els centres en el dia i a l'hora que es determini a la convocatòria anual de les proves específiques d'accés.

Segona part. Instrument.

Consta de dos exercicis:

Primer exercici: interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos.

Segon exercici:

a) Per a totes les especialitats, excepte percussió: interpretar tres estudis/obres d'un repertori format per cinc estudis/obres triats per la persona aspirant, d'acord amb el que s'indiqui al document d'Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs.

b) Per a l'especialitat de percussió, interpretar cinc peces triades per la persona aspirant, d'acord amb el que s'indiqui al document d'Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs.

Accés a cursos diferents de primer

Podeu consultar els continguts específics de les dues parts de la prova en aquesta página del Conservatori Municipal de Música de Manresa.

Primera part. Llenguatge musical o harmonia.

Consisteix a respondre preguntes referides als objectius de Llenguatge musical o harmonia que consten al Decret 25/2008, de 29 de gener.

Segona part. Instrument.

Consta de dos exercicis:

Primer exercici: interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos.

Segon exercici:

a) Per a totes les especialitats, menys la percussió, consisteix a interpretar quatre estudis/obres d'un repertori format per sis estudis/obres triat per la persona aspirant, d'acord amb les indicacions que estableixi cada centre.

b) Per a l'especialitat de percussió, consisteix en interpretar sis estudis/obres d'un repertori triat per la persona aspirant, d'acord amb les indicacions que estableixi cada centre.

c) Per l'especialitat de cant, interpretar obres en algun dels idiomes propis del repertori de l'especialitat de cant.


CONTINGUT DE LES PROVES I PONDERACIÓ DE LES PARTS PER CALCULAR LA QUALIFICACIÓ

La prova específica d'accés consta de dues parts, una de llenguatge musical i una altra d'instrument. Les parts s'han de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima de cinc punts en cadascuna per a l'establiment de la nota global.

Les qualificacions s'han de puntuar de zero a deu punts amb un decimal com a màxim.

La qualificació global és la mitjana aritmètica simple de les puntuacions obtingudes en cada part.

En cas que en el decurs de la realització de les proves d'accés s'apreciï que la persona aspirant pot acreditar un nivell corresponent a un curs diferent per al qual ha sol·licitat la realització de la prova, si el centre disposa de places vacants, li podrà oferir la possibilitat de completar la prova per al curs que correspongui.

_____________________________

tipus document Horari 18 de maig.pdf (133.35 KB)
tipus document OfertaPlaces_22-23.pdf (52.16 KB)
tipus document Horari 17 de maig (141.63 KB)
Conservatori Municipal de Música de Manresa · C\ Ignasi Balcells, 12-14 · 08240 Manresa | Disseny web i programació: La Factoria d'Imatges Ajuntament de Manresa